RENDITINGIMUSED


Rendiaeg ja -tasu
 • Minimaalne rendi aeg on 1 ööpäev (24h).
 • Rendi päevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena (v.a riiklikud pühad).
 • Arvestuslik rendiaeg algab renditud stendi väljastamise päevast, kellajast sõltumata.
 • Rendiaja sisse ei arvestata pühapäevi ja riiklikke pühasid.
 • Stend tuleb tagastada rendilepingus näidatud tähtajaks.
 • Renditasu aluseks on kokkulepitud hind, mis fikseeritakse rendilepingus.
 • Rendiletasule lisandub tagatisraha, mis makstakse rendileandjale sularahas ning tagastatakse rentijale pärast renditud vara tagastamist.
 • Renditasu ja tagatisraha maksmine toimub kogu perioodi eest enne rendiperioodi algust.
 • Kui rentija pikendab rendiaega ilma rendileandja nõusolekuta, lisandub iga ületatud päeva renditasule 5%.
Õigused ja kohustused
 • Renditud stend on OÜ Meediagrupi omand, mille omavoliline edasilaenutamine, müümine ja igal viisil võõrandamine on keelatud.
 • Rentijal on õigus stendi kasutada sihtotstarbeliselt.
 • Rentija kohustub kasutama stendi heaperemehelikult.
 • Rentija on kohustatud stendi enne kasutusse võtmist üle vaatama ja veenduma selle sobilikkuses.
 • Rentija kohustub teavitama rendileandjat renditud stendi kahjustustest ja purunemisest esimesel võimalusel.
 • Rikutud või purunenud stendi korral lasub rentijal, vastavalt kahju ulatusele, kohustus stendi maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.
 • Rendile andja ei vastuta rentija või kolmandate isikute mistahes kahjude eest. Kõik stendi kasutamisega seotud riskid lasuvad rentijal ning rentija on kohustatud hüvitama tekkinud kahjud rendile andjale ning kolmandatele osapooltele.
 • Kõik rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.