UDLEJNINGSVILKÅR


Udlejningsperiode og –pris

 • Mindste udlejningsperiode er 1 døgn (24 timer).
 • Udlejningsdagene beregnes som 24-timers perioder (med undtagelse af helligdage).
 • Udlejningsperiodens beregningsgrundlag begynder fra udleveringsdagen, uanset tidspunkt.
 • I udlejningsperiodens beregning indgår ikke søn- og helligdage.
 • Standen skal tilbageleveres til den i udlejningsaftalen angivne frist.
 • Grundlaget for lejen er den aftalte pris, som er angivet i udlejningsaftalen.
 • Til lejen tilkommer et depositum, som betales udlejeren kontant og tilbageleveres lejeren efter returnering af de lejede genstande.
 • Betaling af leje og depositum sker for hele perioden inden lejeperiodens begyndelse.
 • Hvis lejer forlænger lejeperioden uden udlejers accept, forøges hver overskreden dags leje med 5%.

Rettigheder og forpligtelser

 • Den lejede stand tilhører Meediagrupi OÜ. Videre udlejning, salg og enhver form for overdragelse af standen uden aftale herom er forbudt.
 • Lejer har ret til at anvende standen i overensstemmele med sit formål.
 • Lejer forpligter sig til at anvende standen på ordentlig vis og passe på den.
 • Lejer er forpligtet til at efterse standen inden ibrugtagning og forvisse sig om dens egnethed. 
 • Lejer forpligter sig til ufortøvet at underrette udlejer om skader på og ødelæggelse af den lejede stand.
 • I tilfælde af, at standen er beskadiget eller ødelagt, er lejer alt efter skadens omfang forpligtet til helt eller delvis at erstatte standens pris.
 • Udlejer har intet ansvar for nogen form for skader på lejer eller tredjeperson. Alle risici forbundet med anvendelsen af standen ligger hos lejer, og lejer er forpligtet til at erstatte lejer og tredjepersoner de opståede skader.
 • Alle stridigheder opstået på grundlag af lejeaftalen løses på grundlag af Republikken Estlands lovgivning.